Atenció Les cookis son utilitzades en aquest lloc per proporcionar a l'usuari la millor experiència. Si continúa, asumim que accepta rebre cookis d'aquest lloc. OK

La pàgina web deivissacasa.com (https://deivissacasa.com/) de l’Ajuntament d’Eivissa han estat creades amb caràcter informatiu i per facilitar l’accés electrònic de la ciutadania als serveis públics, d’acord amb el que disposa la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. L’objectiu de l’Ajuntament d’Eivissa consisteix a vetllar per l’actualitat i l’exactitud de la informació i, per tant, tractarem de corregir els errors que se’ns indiqui amb la màxima celeritat possible. No obstant això, l’ajuntament no pot garantir la inexistència d’errors ni que el contingut de la informació es trobi permanentment actualitzat. El fet d’accedir a la pàgina web implica el coneixement i acceptació dels següents termes i condicions:

1. Titularitat del lloc web, subdominis i àlies. El nom del domini deivissacasa.com, amb tots els seus subdominis i àlies, està registrat a favor de l'Ajuntament d'Eivissa, amb CIF P0702600H i domicili social a la plaça d'Espanya, 1; 07800 d'Eivissa. Telèfon de contacte +34 971 305 022 i adreça de correu electrònic: eivissa@eivissa.es

2. Propietat intel·lectual del lloc web. Tots els drets de propietat intel·lectual i el disseny gràfic del contingut del lloc web són propietat exclusiva de l'Ajuntament d'Eivissa, organismes depenents o tercers que han autoritzat el seu ús, i és a qui li correspon l'exercici exclusiu dels drets d'explotació d'aquests. Per tant queda prohibida la seua reproducció, distribució, comunicació pública i transformació, total o parcial, sense l'autorització expressa de l'Ajuntament d'Eivissa.

3. Responsabilitat amb relació als continguts. L'Ajuntament d’Eivissa treballa perquè les informacions, els continguts i els serveis oferts o difosos en la seua pàgina web compleixin de manera suficient la necessària integritat, veracitat, actualització, accessibilitat i usabilitat d'aquesta informació, d'aquests continguts i d'aquests serveis. A aquest efecte, cal tenir en compte respecte de cadascun dels continguts la data d'actualització que en cada cas s'indiqui. En aquest sentit, l'Ajuntament d’Eivissa es reserva el dret de modificar els continguts del web i d'eliminar-los, així com també de limitar o impedir l'accés ja sigui temporalment o definitiva, sense notificació prèvia, amb l'objectiu de complir la llei esmentada.
La informació que es pot oferir a través d'aquest lloc web no substitueix en cap cas la publicitat de les lleis, les disposicions generals i els actes que han de ser publicats o difosos en el tauler d’edictes municipal o tauler d’edictes electrònic, diaris o butlletins oficials. Les edicions impreses o publicacions electròniques dels diaris i butlletins oficials són les úniques que tenen caràcter oficial i autèntic. Les disposicions legislatives i la resta de documents i informacions continguts en aquest lloc tenen únicament caràcter informatiu.
L'Ajuntament d’Eivissa no es fa responsable de la informació o dels continguts d'altres pàgines web a les quals remet o amb les quals enllaça el portal de l'ajuntament. Tot i això, es revisen periòdicament els enllaços a altres pàgines web per tal d'evitar la inclusió d'enllaços que no compleixen la normativa de protecció de dades, així com la resta de normativa vigent.

4. Indicacions sobre aspectes tècnics. L'Ajuntament d'Eivissa no assumeix cap responsabilitat que es pugui derivar de problemes tècnics o errades en els equips informàtics, no imputables a l'ajuntament, que es produeixin durant la connexió a la xarxa d'Internet, o que puguin ser causats per terceres persones mitjançant intromissions il·legítimes fora del seu control. També queda exonerat de tota responsabilitat davant de possibles danys o prejudicis que pugui patir la persona usuària com a conseqüència d'errades, defectes o omissions en la informació que facilita quan procedeixi de terceres fonts.

5. Protecció de dades de caràcter personal.
A) Dades recollides a través de formularis. En el cas que faciliteu les vostres dades personals a través del lloc web de l’Ajuntament d’Eivissa, el tractament que se'n pot derivar se sotmet a les previsions de la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant LOPDGDD), així com del Reglament (UE) 2016/679 de protecció de dades, i la resta de normativa aplicable. L'Ajuntament d’Eivissa actua com a responsable del tractament i només tracta les dades personals de les persones usuàries del lloc web que resulten adequades, pertinents i limitades per al compliment de la finalitat d'atendre correctament les persones usuàries, als efectes del que disposa el principi de minimització de dades (art. 5.1 c) LOPD) i amb relació a l'exercici de les funcions de l'ajuntament, així com d’acord amb la resta de principis aplicables al tractament de dades personals de conformitat amb l’article 5 del RGPD.

Si voleu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, limitació del tractament, portabilitat i oposició amb relació a les vostres dades de caràcter personal tractades per l'ajuntament, en els termes i les condicions previstes en el títol III de la LOPDGDD, podeu comunicar-ho per escrit mitjançant els formularis disponibles a la seu electrònica o bé a l’adreça postal de l’ajuntament indicada al punt 1. També podeu formular les vostres sol·licituds utilitzant altres mitjans, sempre que aquests permetin acreditar l'enviament i la recepció de la sol·licitud, i que aquesta sol·licitud contingui els elements especificats en l'article 25.1 del RLOPD.

Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la següent adreça: https://eivissa.sedelectronica...
B) Dades de navegació. El sistema de navegació i el programari necessaris per al funcionament de la pàgina web de l’Ajuntament d’Eivissa recullen, de manera estàndard, algunes dades la transmissió de les quals és implícita en l'ús dels protocols de comunicació d'Internet. En aquesta categoria de dades hi ha l'adreça IP o nom de domini de l'ordinador utilitzat per la persona usuària per connectar-se al lloc web, l'adreça URL del recurs demanat, l'hora, el mètode utilitzat per a la consulta al servidor, la mida de l'arxiu obtingut en la resposta, el codi numèric que indica l'estat de la resposta al servidor, i altres paràmetres relatius al sistema operatiu de l'entorn informàtic de la persona usuària. Aquesta informació no s'associa a persones usuàries concretes i s'utilitza amb la finalitat exclusiva d'obtenir informació estadística sobre l'ús de la pàgina web.

En la pàgina web, l'Ajuntament d’Eivissa no utilitza galetes (cookies) o altres mitjans de naturalesa anàloga per al tractament de dades personals que permetin la identificació de persones físiques concretes. L'ús d'aquests mitjans es reserva exclusivament per recollir informació tècnica per facilitar a les persones usuàries l'accessibilitat i l'exploració segura i eficient de la pàgina web de l'Ajuntament d’Eivissa."

6. Legislació i jurisdicció aplicable. Amb caràcter general, les relacions amb les persones usuàries que es derivin de la prestació dels serveis continguts en el lloc web, estan sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyola. Les persones usuàries del lloc web són conscients de tot l'exposat i ho accepten voluntàriament.